รถเข็นผู้พิการสั่งการด้วยเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรัตน์ พงษ์เกษ, ธีร์ธัชช์ กล่อมปัญญา, ชวนนท์ มีพร้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียงสำหรับผู้พิการทางแขนและขาโดยใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้รถเข็นไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้สามารถบังคับ กำหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ได้ตามคำสั่งเสียงที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องมีผู้อื่นมาคอยช่วยเหลือ โดยการเคลื่อนที่นั้นจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางในการสั่งงานให้มอเตอร์ทำงาน แกนมอเตอร์จะสัมผัสกับล้อรถเข็น ทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ไปได้ เสริมสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง