การประยุกต์ใช้วิธีนิวเคลียร์เทคนิคในการตรวจวัดปริมาณ K, Th และ U และประเมินความเป็นอันตรายของรังสีในดินนาข้าว กรณีศึกษา ตำบลบ่อเงิน จังหวัดปทุมธานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพย์ ทองอุไร, ธนภรณ์ ธัญญะเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย, ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราล้วนประกอบไปด้วยกัมมันตภาพรังสี ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น หากได้รับปริมาณรังสีมากเกินไปก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย แต่ในพื้นที่ต่างๆ ก็จะมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณแร่ธาตุหายาก โรงงานไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม หรือการทำการเกษตรกรรม จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สอบถามและพูดคุยกับผู้นำชุมชน พบว่า เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะการเพาะปลูกข้าวจำนวน 4 ครั้งต่อปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม มีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปี และมีทรัพยากรแร่ธาตุที่เพียงพอ ซึ่งปริมาณแร่ธาตุรวมไปถึงปริมาณกัมมันตภาพรังสีเหล่านี้อาจอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายในปัจจุบัน คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำวิธีนิวเคลียร์เทคนิคมาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจวัดปริมาณโพแทสเซียม ทอเรียม และยูเรเนียมในดินนาข้าว เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลทางด้านกัมมันตภาพรังสี รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อๆ ไป

โดยการเก็บตัวอย่างดินจากบริเวณที่กำหนดไว้ในGPS และนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ICP-MS ซึ่งเทคนิคนี้จะสามารถวัดปริมาณความเข้มของกัมมันตภาพรังสีโพแทสเซียม ทอเรียม และยูเรเนียมได้ จากนั้นนำค่าที่วัดได้ไปคำนวณค่าความเป็นอันตรายของรังสี ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยโลก จากการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม, ปริมาณรังสีดูดกลืน, Representative level index, Annual effective dose equivalent และค่าดัชนีวัดความเสี่ยงรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย สำหรับผลการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้จัดทำตั้งสมมติฐานว่าค่าความเป็นอันตรายของรังสีทุกค่าในทุกพื้นที่จะมีปริมาณไม่เกินค่าเฉลี่ยโลก และโพแทสเซียม มีปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตรังสีสูงที่สุด เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการเพาะปลูก ทำให้มีการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ข้าว และโพแทสเซียมยังเป็นธาตุที่พบได้มากที่สุดในธรรมชาติ สำหรับปริมาณทอเรียมและยูเรเนียมที่พบนั้น นอกจากเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้ว ยังอาจเกิดจากอุตสาหกรรมหนักที่อยู่ในบริเวณโดยรอบตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้วอีกด้วย