การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุทดแทนกระดาษปะเก็นซึ่งทำมาจากเซลลูโลสของชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดารัตน์ ดนตรี, พิมพ์ภรณ์ โค้วดวงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์, พีระพงษ์ เตียนจันทึก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุทดแทนกระดาษปะเก็นซึ่งทำมาจากเซลลูโลสของชานอ้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนกระดาษปะเก็นซึ่งทำมาจากเซลลูโลสของชานอ้อย ดำเนินการทดลองโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สกัดเซลลูโลส จากนั้นนำไปฟอกขาว 2 ครั้ง โดยใช้สารละลายไฮโปรคลอไรด์ และใช้สารละลายผสมโซเดียมไฮโปรคลอไรด์-กรดแอซิติก ในขั้นตอนการทำวัสดุทดแทนกระดาษปะเก็น นำเซลลูโลสที่ได้มาแช่ในน้ำที่ผสมกับสารส้ม แล้วใช้ตะแกรงช้อนเยื่อขึ้นมา แล้ววางซ้อนทับกันจนได้ความหนาที่ต้องการ นำไปบีบอัดและเป่าลม จากนั้นตากทิ้งไว้จนเยื่อแห้ง จะได้วัสดุทดแทนกระดาษปะเก็นที่ต้องการ โดยในการทดลองนี้เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากสมบัติ 4 อย่าง คือ 1.น้ำหนักของวัสดุทดแทนกระดาษปะเก็น 2.ความต้านทานแรงฉีกขาด 3.การดูดซึมน้ำ 4.ปริมาณความชื้น ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ได้ค่าน้ำหนักมาตรฐาน 9.769 กรัม ความต้านทานแรงฉีกขาด 705.5 กรัม/ตารางเมตร ค่าการดูดซึมน้ำ 147 วินาที และปริมาณความชื้นร้อยละ 58.72 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับกระดาษปะเก็นแล้ว กระดาษปะเก็นที่ทำมาจากเซลลูโลสของชานอ้อยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกระดาษปะเก็นต้นแบบ