การเปรียบการงอกของเงาะพันธุ์พื้นเมืองศรีสะเกษในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรมาภรณ์ สายสุด, ชุติกาญจน์ พงษ์เพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เงาะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกในพื้นที่เขตร้อน เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เนื่องจากผลไม้ชนิดนี้เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันมาก และยังมีประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากเงาะเป็นผลไม้ที่เกิดตามฤดูจึงทำให้เงาะกลายเป็นพืชที่ต้องใช้เวลาในการปลูกที่ยาวนาน ทั้งนี้ผลที่เกิดออกมาก็ยังน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการประชาชน ซึ่งจะทำให้เงาะนั้นมีราคาสูงมาก

จากการศึกษาทำให้ทราบว่าเงาะเป็นผลไม้ที่บุคคลทั่วไปนิยมรับประทานกันมากเพราะมีรสหวาน ทำให้สดชื่นในช่วงหน้าร้อน คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเงาะจากเมล็ดเงาะพันธ์โรงเรียน จากจังหวัดศรีสะเกษ เพราะเงาะบริเวณจังหวัดศรีสะเกษจะมีรสชาติหวาน เนื้อแน่น ไม่ติดเมล็ด เราจะทำการเพาะโดยใช้สาร 3 ชนิด คือ วุ้น เวอร์มิคูไลต์ และดิน เพื่อมาเปรียบเทียบประสิทธิ์ภาพในการเพาะเมล็ด ซึ่งการเพาะเนื้อเยื่อเงาะครั้งนี้จะทำห้ได้เงาะที่มีจำนวนมากที่สุด และใช้ระยะเวลาในการผลิตน้อย