เรือเก็บขยะระบบเซนเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภฤศนนท์ อุทุมพรรัตน์, พุฒิปัณณ์ เทพเลื่อน, ณภัทร นุไชยรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี เพ็ชรนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาการเก็บขยะโดยใช้ระบบคลื่นผิวน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคลื่นผิวน้ำและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบมอเตอร์และเซนเซอร์ส่งผลต่อการเก็บขยะในน้ำกระแสน้ำบริเวณที่อยู่ใกล้มอเตอร์จะมีความเร็วมากกว่ากระแสน้ำบริเวณอื่นๆ จึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดัน เมื่อความดันมากจึงเกิดแรงดันที่สามารถดันเม็ดโฟมให้ไหลมายังบริเวณที่กําหนดได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของดาเนียล แบร์นูลลี ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบมอเตอร์และเซนเซอร์วัดได้โดยการจับเวลาตั้งแต่เปิดระบบมอเตอร์จนกระทังเม็ดโฟมไหลมายังบริเวณกรงดักขยะทั้งหมด ซึ่งแหล่งน้ำที่ผ่านการทํางานของระบบมอเตอร์และเซนเซอร์แล้วก็จะมีขยะบริเวณผิวน้ำลดลง ซึ่งได้ผลการทดลองคือสามารถออกแบบและประดิษฐ์ระบบมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ส่งผลต่อการไหลของคลื่นผิวน้ำได้