กระถางรักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิตยา การผ่อง, ปุณยนุช ตลับเพชร, กุลกริยา คล้ายแจ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณฑริกา เภสัชชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระถางรักษ์โลก(Biodegradeable pot)เป็นกระถางที่สามารถเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินและช่วยให้ดินกักเก็บน้ำและเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ดิน อีกทั้งยังเป็นการช่วยกำจัดวัชพืชไปในตัว ผู้วิจัยจึงคิดนำหญ้าเนเปียร์ ต้นกล้วย ใบตองและกากกาแฟมาใช้ในการขึ้นรูปเป็นแผ่นคลุมดินประกอบกับการใส่ไคตินที่ได้จากเปลือกกุ้ง ไข่ไก่ และพืชตระกูลถั่วเพื่อใช้ในการเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน โดยคณะผู้จัดทำได้แบ่งการทดลองนี้เป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บความชื้นของแผ่นคลุมดินโดยใช้เครื่องมือวัดความชื้นในดิน

ตอนที่ 2 ศึกษาค่าของธาตุอาหารหลักในดินโดยใช้ชุดเครื่องมือตรวจสอบค่า NPK ในดิน