การศึกษาเเละเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างPLA:PBS ที่ส่งผลต่อการขึ้นรูปของ Nasopharyngeal swab ด้วยวิธีการ 3D printing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต พุฒิโชควัฒนา, อมรรัตน์ ภิรมย์ภู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมยศ รัตนไพบูลย์กิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของ covid-19 ซึ่งทำให้มีการใช้ชุดตรวจ covid-19 แบบ Antigen test kit(ATK) ซึ่งมี Nasopharyngeal swab เป็นส่วนประกอบ โดยทั่วไป Nasopharyngeal swab จะผลิตจากพลาสติกชนิดPS ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ทำให้เกิดขยะจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะผลิต Nasopharyngeal swab จากไบโอพลาสติก ที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ โดยใช้Polylactic Acid(PLA) และPolybutylene Succinate(PBS) ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดจากการกำจัดขยะพลาสติกอีกด้วย