สิ่งประดิษฐ์ปลอกกระติกน้ำชนิดใส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา ปานสุนทร, ดวงหทัย สังข์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ จันทิวาสน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ปลอกกระติกน้ำชนิดใส มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ปลอกกระติกน้ำแต่ต้องการนำเสนอลวดลายบนกระติกน้ำออกมา แต่ปลอกกระติกน้ำในปัจจุบันนั้นทำมาจากผ้า จึงมีสีทึบทำให้ไม่สามารถมองเห็นลวดลายได้

ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นปลอกกระติกน้ำชนิดใสที่สามารถทำให้มองเห็นลวดลายบนกระติกน้ำได้ชัดเจน โดยการนำวัสดุที่มีคุณสมบัติ เก็บอุณภูมิได้ มีสีใส แข็งแรงทนทาน นำมาประดิษฐ์