การชะลอการเหี่ยวของดอกเยอบีร่าสีขาวด้วยน้ำปูนใสและสารสกัดจากใบพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รินรดา ขรณีย์, กชพร เสือนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาภรณ์ เบ็ญมาศ, วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาอัตราส่วนของน้ำปูนใสต่อสารสกัดจากใบพลู ที่มีผลต่อการชะลอการเหี่ยวของดอกเยอบีร่าสีขาว การทดลองครั้งนี้ได้นำใบพลูไปอบด้วยอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และบดละเอียด 100 กรัม ไปใส่ในผ้าขาวบางแล้วนำไปแช่ในเอทิลอะซิเตทความเข้มข้น 1% ปริมาณ 500 มิลลิลิตร เป็นเวลา 5 วัน แล้วนำไปกรอง จากนั้นนำไประเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องกลั่นระเหยระบบสุญญากาศ 77 องศาเซลเซียส 60 รอบ/นาที และนำไปผสมกับสารสกัดจากใบพลูในอัตราส่วน 1:1 1:3 1:5 3:1 5:1 น้ำเปล่า น้ำปูนใส และสารสกัดจากใบพลู ซึ่งผลการทดลองที่ดีที่สุดคืออัตราส่วน 3:1 เป็นอัตราส่วนดีที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดจากใบพลู อัตราส่วน 1:5 อัตราส่วน 5:1 น้ำปูนใส อัตราส่วน 1:3 อัตราส่วน 1:1 และสุดท้ายคือ น้ำเปล่า ตามลำดับ โดยใช้การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 2 ตำแหน่ง และวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดค่าสีเพื่อดูความสดของดอกไม้