เครื่องผลิตวัสดุจากพลาสติกประเภท HDPE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพร อินทะชุ่ม, ธนพร สิทธิกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า, ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องผลิตวัสดุจากพลาสติกประเภท HDPE มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตวัสดุจากพลาสติกประเภทHDPE เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดสอบในการใช้เครื่องผลิตวัสดุจากพลาสติกประเภทHDPE มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้1.การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำการออกแบบและสร้างเครื่องโดยมีหลักการทำงานคือ เมื่อใส่พลาสติกประเภท HDPEเข้าไปในท่อ ฮีตเตอร์จะทำการให้ความร้อนทำการออกแรงกดที่ด้ามจับเพื่อให้พลาสติกที่หลอมเหลวแล้วไหลลงมาสู่แม่พิมพ์จะได้วัสดุตามแม่พิมพ์ที่ต้องการ ทำการทดสอบอุณหภูมิที่เหมาะสมในการหลอมเหลวพลาสติกประเภท HDPE พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการหลอมเหลวพลาสติกที่สุดคือ 220°Cลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ผิวเรียบมันวาว รวมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทำการทดสอบแรงที่กระทำขณะหลอมพลาสติก พบว่าอุณหภูมิ 230°C , 220°Cและ 210°Cแรงที่ใช้ในการกดด้ามจับมีค่า 125.98 N , 142.74 N และ 173.30 N ตามลำดับโดยที่อุณหภูมิ230°Cใช้แรงกดน้อยที่สุด การตรวจสอบแก๊สที่เกิดขึ้นจากการทดลองโดยใช้เครื่องวัดแก๊ส พบว่าอุณหภูมิ 210°Cและ 220°Cไม่พบแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ที่อุณหภูมิ230°Cจะพบว่ามีปริมาตรแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เป็น 2 ppm.2) การศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดสอบในการใช้เครื่องผู้ทดสอบส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปได้ว่า เครื่องผลิตวัสดุจากพลาสติกประเภท HDPEที่ประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพในหลอมเหลวพลาสติกประเภทHDPEได้ รวมถึงผู้ทดสอบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด