เครื่องผลิตวัสดุจากพลาสติกประเภท HDPE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพร อินทะชุ่ม, เกวลิน อินต๊ะสุวรรณ์, ธนพร สิทธิกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา, จิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องผลิตวัสดุจากพลาสติกประเภท HDPE มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องและศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดสอบในการใช้เครื่อง โดยนำพลาสติก ประเภท HDPE มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆจำนวน 30 กรัม จากนั้นนำมาหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 210°C , 220°C และ 230°C โดยการใส่พลาสติกลงในท่อเหล็กที่ติดตั้งฮีตเตอร์ให้ความร้อน เมื่อพลาสติก หลอมเหลวแล้วจึงกดด้ามจับเพื่อให้พลาสติกไหลสู่แม่พิมพ์ จากการทดสอบเครื่องผลิตวัสดุจากพลาสติกประเภท HDPEและผลิตภัณฑ์ พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการหลอมเหลวพลาสติกที่สุดคือ 220°C ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ผิวเรียบมันวาว รวมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทำการทดสอบแรงที่กระทำขณะหลอมพลาสติก อุณหภูมิ 230°C , 220°C และ 210°C การตรวจสอบแก๊สที่เกิดขึ้นจากการทดลองโดยใช้เครื่องวัดแก๊ส พบว่าอุณหภูมิ 210°C และ 220°Cไม่พบแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และอุณหภูมิ 220°C มีค่าแรงกดอัดมากที่สุด การศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดสอบในการใช้เครื่องผู้ทดสอบส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 100

สรุปได้ว่าเครื่องผลิตวัสดุจากพลาสติกประเภท HDPE ที่ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิ 220°C จะมีประสิทธิภาพในการหลอมเหลวพลาสติกได้ดีที่สุด ตลอดจนผู้ทดสอบมีความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องดังกล่าวอยู่ในระดับมากที่สุด