การตรวจสอบประสิทธิภาพในการลดการการเหม็นหืนและช่วยในการถนอมอาหารของสารสกัดฟีนอลิกจากก้านเครือกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนิพัฒน์ เถื่อนวิถี, สุภาพิชย์ แสนลือ, กัญญาณัฐ รักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล ทดทะศรี, วรรณนภา ธุววิทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารฟีนอลิกจากก้านเครือกล้วย (2)เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดการเหม็นหืนระหว่างใช้สารสกัดจากก้านเครือกล้วย และสารมาตรฐานBHT (3) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดการเหม็นหืนระหว่างสารสกัดจากก้านเครือกล้วยและสารมาตรฐาน BHT ในการนำมาใช้ถนอมอาหาร ดำเนินการโดยการเตรียมก้านเครือกล้วยนำมาสกัดสารฟีนอลิกด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอลหลังจากนั้นนำสารสกัดที่ได้นำมาตรวจสอบประสิทธิภาพในการลดการเหม็นหืนโดยใช้วิธีมาตรฐานกับสารละลาย DPPH เข้มข้น 0.3 mM ทำการเขย่าแล้วทิ้งไว้ในที่มืดเวลา 30 นาทีหลังจากนั้นนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 nm โดยใช้ เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer นำค่าที่ได้ไปคำนวณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH แล้วนำไปเขียนกราฟค่าที่ได้มาแทนค่าหา IC 50 นำมาเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและนำมาใช้ในการช่วยถนอมอาหาร ผลการศึกษา พบว่า เมื่อนำก้านเครือกล้วยแบบสด 2000 g มาหั่นและอบที่อุณหภูมิ 50 °C และปั่นจะได้ผงก้านเครือกล้วย 165.80 g คิดเป็นร้อยละ 8.290 จากนั้นนำผงก้านเครือกล้วย จำนวน 100 g มาสกัดสารฟีนอลิกด้วยเอทานอล ที่อุณหภูมิ 55 °C เป็นเวลา 5 hr นำสารละลายมากรอง และเข้าเครื่องระเหยสารจะได้สารสกัดผงฟีนอลิกจากก้านเครือกล้วย 4.329 g คิดเป็นร้อยละ 4.331 และผลการเปรียบเทียบค่า IC 50 ของสารสกัดจากก้านเครือกล้วยได้ค่าการยับยั้งการต้านอนุมูลอิสระของสารมาตรฐานคือ 4.09 g/ml และค่าการยับยั้งการต้านอนุมูลอิสระของสารมาตรฐาน BHT คือ 1.85 g/ml พบว่าค่าการยับยั้งการต้านอนุมูลอิสระของก้านเครือกล้วยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการต้านอนุมูลอิสระ DPPH น้อยกว่าสารมาตรฐาน BHTและผลการศึกษาประสิทธิภาพในการถนอมอาหาร โดยทดสอบกับน้ำมันหมู ทำการทดสอบทางเคมีด้วยสารละลาย โพวิโดนไอโอดีน พบว่าสารสกัดจากก้านเครือกล้วยใช้จำนวนหยดของสารละลายโพวิโดนไอโอดีน ในการฟอกจางสีของพันธะคู่ ใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน BHT และสอดคล้องกับการวัดระดับกลิ่นเหม็นหืนด้วยวิธีการดมจากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน