ระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรีธร แสงสุระธรรม, ปิยฉัตร เทศสวัสดิ์, ขวัญสุดา เสริมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นท ศานติคีตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ ต้องการทำการศึกษาและพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาสวยงาม ได้ทำการประดิษฐ์ระบบการให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยการตั้งเวลาผ่าน Application อีกทั้งทำการวัดค่า pH, turbidity และ temperature ของน้ำ ซึ่งถ้าน้ำมีค่า turbidity เกินกว่า 100 NTU (Nephelometric Turbidity Units) ระบบจะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำโดยอัตโนมัติ น้ำในตู้จะถูกดูดออกมาและมีเซนเซอร์วัดระดับน้ำเพื่อวัดค่าให้ Relay ตัดการทำงานของระบบ เมื่อน้ำถูกดูดออกมาถึงจุดที่กำหนด หลังจากนั้น Relay จะทำงานเพื่อเปิดให้น้ำสะอาดไหลเข้าตู้ ซึ่งจะมีเซนเซอร์วัดระดับน้ำอีกตัวทำการวัดระดับน้ำเพื่อวัดค่าให้ Relay ตัดการทำงานของระบบเมื่อน้ำถูกดูดเข้ามาถึงจุดที่กำหนด การทำงานของระบบถูกสั่งการโดย Node MCU 8266 board ซึ่งสามารถทราบข้อมูลต่างๆที่ได้จากการวัดแบบ Real time และทำการสั่งปิด-เปิดระบบได้ทุกที่บนโลก อีกทั้งข้อมูลที่ได้จากการวัดค่า pH, turbidity และ temperature จะถูกส่งเข้า Firebase (Database แบบ online) โดยจะทราบถึงข้อมูลปัจจุบันในตู้ปลา เพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาแบบอัตโนมัติ