การประดิษฐ์ธูปและเทียนจากน้ำเกลือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชชา สุนทรสารทูล, บัณฑิตา ทวีพงษ์, พงศธร อธิคมสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกราช ตาแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปจากน้ำเกลือเป็นการทดลองโดยใช้ไส้ดินสอ ขนาด2B และแผ่นแมกนีเซียมเป็นขั้วไฟฟ้า โดยตัวเซลล์ประกอบด้วยโลหะแมกนีเซียมบริสุทธิ์ 99.8% ขนาดกว้าง 4 มิลลิเมตร ยาว 7 เซนติเมตร เป็นขั้วแอโนดทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและไส้ดินสอขนาด2B ยาว 9 เซนติเมตรเป็นขั้วแคโทดซึ่งเป็นบริเวณที่แก๊สออกซิเจน(O2) เกิดปฏิกิริยารีดักชัน โดยมีน้ำเกลือทำหน้าที่เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ที่บรรจุในหลอดทดลอง โดยเมื่อต่อครบวงจร จะเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโทด ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ทำให้หลอดไฟแอลอีดีแรงดัน 1.5 โวลต์ จำนวน 5 หลอดสว่าง โดยใช้แทนเทียน 2 หลอดและธูป 3 หลอด ในการต่อวงจรของเซลล์น้ำเกลือจะต่อแบบอนุกรมและหลอดไฟแอลอีดีจะต่อแบบวงจรขนาน ในการประดิษฐ์ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปนี้เป็นการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม ของจำนวนเซลล์ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าโดยทำการศึกษาปัจจัยหลักดังนี้ ความเข้มข้นของน้ำเกลือจำนวนเซลล์และระยะเวลาในการให้ความสว่างของหลอดไฟแอลอีดี โดยพิจารณาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและความสว่างของหลอดไฟแอลอีดี จากการทดลองพบว่าความเข้มข้นของน้ำเกลือที่เหมาะสมคือความเข้มข้นร้อยละ 11.3 8 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 9 เซลล์ได้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ย 5.21 โวลต์ ค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 4.54 มิลลิแอมแปร์ และระยะเวลาในการให้ความสว่างของหลอดไฟแอลอีดีในการทดลองคือ 12 ชั่วโมง

คำสำคัญ: หลอดไฟแอลอีดี, เซลล์กัลวานิก ,น้ำเกลือ,ไส้ดินสอ,สารละลายอิเล็กโทรไลต์,แบตเตอรี่