โรงเรือนแสงเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณปรียา ไชยมูล, พิมพ์ญาดา สามนต์, ศิรดา เครือแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ ภู่ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการทำเกษตรมักใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน โดยส่วนมากมักทำในเวลากลางวัน โดยพืชนั้นจะเจริญเติบโตได้โดยการสังเคราะห์แสง ส่วนเมื่อถึงเวลากลางคืนผู้คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการพักผ่อน ซึ่งทำให้พืชเจริญเติบโตได้ช้าทั้งจากไม่มีการสังเคราะห์แสงและคนดูแล ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นโครงงานเกี่ยวกับที่โรงเรือนโดยใช้แสงเทียมแทนการใช้แสงจากดวงอาทิตย์ และเปรียบเทียบกับโรงเรือนที่ใช้แสงจากหลอดไฟทั่วๆไป ว่าแสงชนิดไหนที่จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และทางคณะผู้จัดทำได้คิดค้นที่จะทำระบบรดน้ำอัตโนมัติในโรงเรือน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการทำเกษตรในตอนกลางคืน การเจริญเติบโตของพืชที่ช้า และเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับเกษตรหรือผู้ใช้ที่ไม่ค่อยมีเวลา