เครื่องดูดความชื้นด้วยซิลิกาเจล(Silica gel)จากแกลบข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุทธพงศ์ คงแก้ว, ชวิศ อนุตรพัฒน์, คุณานนท์ ทองผุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบกิจ แหลมม่วง, อนิส หมานมานะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่อง เครื่องดูดความชื้นด้วยซิลิกาเจล ( Silica gel) จากแกลบข้าว มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการสกัดซิลิกาเจล (Silica gel) จากแกลบข้าว (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดความชื้นของซิลิกาเจล (Silica gel) จากแกลบข้าว (3) เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพเครื่องดูดความชื้นจากซิลิกาเจล (Silica gel) จากแกลบข้าว (4)ศึกษาความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเครื่องดูดความชื้นจากซิลิกาเจล (Silica gel) จากแกลบข้าว โดยดำเนินการทดลองสกัดสารซิลิกาเจล(Silica gel)จากแกลบข้าว ด้วยวิธีการสกัดแบบรีฟลักซ์ แล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดความชื้นของซิลิกาเจล(Silica gel)จากแกลบข้าว ด้วยการนำไปวางไว้ในห้องที่เตรียมไว้แล้วสังเกตค่าความชื้นจากเครื่องไฮโกรมิเตอร์(Hygrometer) แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่าความชื้นภายในห้องและความสัมพันธ์ระหว่างสารดูดความชื้นที่ได้จากการทดลองกับเวลาที่ใช้ในการทดลอง พร้อมเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชื้นภายในห้องและความสัมพันธ์ระหว่างสารดูดความชื้น แล้วดำเนินการสร้างเครื่องดูดความชื้น ด้วยวิธีการเขียนโปรแกรม Kidsbright และออกแบบตัวเครื่องดูดความชื้นด้วยเครื่อง 3D Printer แล้วดำเนินทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดความชื้นด้วยวิธีการจัดตั้งกลุ่มตัวอย่างมาทดลองใช้งานจริง แล้วสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องดูดความชื้นจากซิลิกาเจล(Silica gel)จากแกลบข้าว ด้วยวิธีการทำแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้จริงประเมินความพึงพอใจ และนำข้อมูลมาบันทึกผลการทดลอง