การพัฒนาเเผ่นฟิล์มตรวจจับเเก๊สอะซิโตนโดยใช้สมบัติทางแสงของโครงสร้างระดับนาโนเพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบลมหายใจของมนุษย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ถลัษนันท์ ยะหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ระบบตรวจสอบดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ไว เห็นได้ชัดเจน และเเม่นยำ ซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดตามมา จากการศึกษาของคณะผู้จัดทำพบว่ามีตัวอย่างจากในธรรมชาติ ที่มีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้า เช่น การเปลี่ยนสีของกิ้งก่า โดยกิ้งก่าจะเปลี่ยนสีได้จากการปรับโครงสร้างภายในเซลล์ผิวหนัง ที่มีผลต่อการสะท้อนแสงสีต่างๆออกมา จากปรากฏการณ์และหลักการดังกล่าวทางผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา และพัฒนาแผ่นฟิล์มที่มีโครงสร้างระดับนาโน ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนสีได้ เมื่อสัมผัสกับไอระเหยของสาร โดยผู้จัดต้องการให้แผ่นฟิล์มที่สร้างขึ้นมีจะความสามารถในการเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถย้อนกลับได้ มีความคงทนของสีที่แสดงออกมา มีความเสถียร มีจำนวนรอบในการใช้งานที่มาก และจากคุณสมบัติต่างๆของแผ่นฟิล์มที่สร้างขึ้นทางผู้จัดทำก็คาดว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบลมหายใจของคนได้ เช่น อะซิโตนที่ออกมาจากลมหายใจ ที่จะสามารถบ่งบอกถึงการทำงานของร่างกายได้