กระดาษมีชีวิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร แผ่นศิลา, จุรีรัตน์ จันทร์เพ็ญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งคน หนึ่งความชอบ แต่กลับไม่ได้มีหนึ่งความต้องการ ทำให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์มากมาย ทว่าบรรจุภัณฑ์จำนวนมากย่อมก่อให้เกิดขยะจำนวนมากเช่นกัน จึงทำให้เกิดความคิดทำกระดาษห่อผลไม้จากผักตบชวาที่กำลังเป็นปัญหาการระบายบายในประเทศไทยผสมกับเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์ และเพื่อให้สอดคล้องกับ goal 12 Responsible Consumption and Production ของ SDGs ผู้จัดทำได้ผสมเมล็ดกวางตุ้งทำให้กระดาษแผ่นนี้สามารถกลับไปเป็นพืชได้อีกครั้ง