กระดาษวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราชญ์ปกรณ์ ชิณหงส์, องค์รัก มาตย์วิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ของเรานั้นเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่หญ้าปกคลุมอยู่พอสมควร และเมื่อหญ้าเหล่านี้โตขึ้นก็จะมีการตัดหญ้าเพื่อไม่ให้หญ้าสูงและรก ซึ่งหลังจากตัดเสร็จจะพบว่ามีเศษหญ้าและเศษวัชพืชที่ที่จากการตัด แล้วไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดเป็นขยะ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเศษวัชพืชที่เหลือจากการตัดหญ้าในโรงเรียนมาพัฒนาเป็นกระดาษสำหรับใช้งานในด้านต่างๆเช่น ห่อผักผลไม้ เป็นต้น และด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาเลยมีความคิดในการกำจัดเศษหญ้าและเศษวัชพืชที่หลงเหลือจากการตัด โดยการนำมารีไซเคิลทำเป็นกระดาษ โดยทางผู้จัดทำได้ใช้กรรมวิธีในการทำกระดาษจากเศษวัชพืช ตามขั้นตอนในการทำกระดาษทั่วๆไป พบว่ากระดาษที่ได้จากกรรมวิธีในการทำกระดาษนั้นมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกระดาษจากฟางข้าว และ สามารถใช้งานได้