กระดาษดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากเส้นใยพืชที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต, ซิงค์ออกไซด์ เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียาเนตร สุวรรณโส, วิชญาดา วงษา, อัจฉราภรณ์ วรรณพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลี สุพลแสง, ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้น โดยการสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากโรคแมลง การเปลี่ยนแปลงของสรีระของผักผลไม้ จากการหายใจหรือการสูญเสียน้ำ วิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืดอายุผลิตผลให้นานขึ้น ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่มีการออกแบบให้จำเพาะกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลใดๆ กลุ่มผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาแผ่นกระดาษที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร โดยใช้สารกำจัดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และใช้สังกะสีออกไซด์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในแผ่นกระดาษที่ผลิตจากเส้นใยกล้วยและเส้นใยสับปะรด โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ชานอ้อย,ใบสับปะรด,กาบกล้วย) 2) เพื่อศึกษาแนวทางและกรรมวิธีการผลิตกระดาษดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์,การยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 3) เพื่อพัฒนากระดาษดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์,สารยับยั้งไปเป็นบรรจุภัณฑ์ 4) เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและบรรจุภัณฑ์ ผลปรากฏว่ากระดาษดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากเส้นใยพืชสามารถดูดวับคาร์บอนได้ดี และช่วยยืดอายุผัก ผลไม้ ให้มีความสดได้นานขึ้น