Mini Sisal Bag เพาะต้นกล้าตัดปัญหาระบบราก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะวรรณ มัยวงศ์, วิรุฬรัตน์ ภูห้องใส, ขัตติยา อินทริง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เกษตรกรรม มีการเพาะปลูกพืชจำนวนมาก ทำให้ประสบปัญหาปริมาณขยะพลาสติกจากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้ถุงเพาะที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เป็นทางเลือกใหม่ด้านพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดนำเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่เส้นใยมีความเหนียวสูง ส่วนเส้นใยกล้วยเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงที่สุด มาผลิตเป็นถุงเพาะชำ โดยมีจุดประสงค์ดังนี้

๑)เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างเส้นใยป่านศรนารายณ์และเส้นใยกล้วยที่เหมาะสมต่อการผลิตถุงเพาะชำ

จากความต้านทานตามแรงฉีดขาด ตาม ๒๕๐๑๙๗๔ ๒) เพื่อศึกษาความเข้มข้นของน้ำยางพาราในการประสานเส้นใยให้มีความยืดตาม ISO ๑๙๒๔-๒ ๓) เพื่อศึกษาชนิดของตัวประสานและอัตราส่วน (กาวแป้งเปียก,น้ำยางพารา) ๔) เพื่อศึกษาความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราบนแผ่นเส้นใย ๕) เพื่อศึกษาระยะเวลาการย่อยสลายของถุงเพาะเมล็ด และถุงเพาะชำ ๖) เพื่อศึกษาการเพิ่มออกซินให้ถุงเพาะเมล็ดที่เหมาะต่อการเร่งรากพืช ทำให้พืชมีอัตราเจริญเติบโตสูงกว่า จากวัสดุเพาะชนิดอื่น ๗)เพื่อศึกษาการเพิ่มไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส ให้กับถุงเพาะชำที่ต้องการเร่งใบ,เร่งดอก ในแต่ละถุง เป็นปุ๋ยในระยะที่ถุงเพาะชำกำลังย่อยสลาย ผลปรากฏว่า

๑)อัตราส่วนเส้นใยป่านศรนารายณ์ต่อเส้นใยกล้วยที่เหมาะสมที่สุด คือ ๕ : ๕ รองลงมาคือ ๖ : ๔ และ ๔ : ๖ ตามลำดับ ๒)อัตราส่วนอัตราส่วนน้ำยางพารา : น้ำ(ตัวทำละลาย) ที่เหมาะสมที่สุด คือ ๑ : ๐ รองลงมาคือ ๑ : ๑ ตามลำดับ ๓)ชนิดของตัวประสานและอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด คือ กาวแป้งเปียก : น้ำ เท่ากับ ๑ : ๖ และ น้ำยางพารา : น้ำ เท่ากับ ๑ : ๐ ตามลำดับ และอัตราส่วนระหว่างตัวประสานแต่ละชนิด ที่เหมาะสมที่สุดและนำมาทำเป็นถุงเพาะชำได้ คือ กาวแท่ง : กาวยางพารา เท่ากับ ๑ : ๖ และอัตราส่วนเส้นใยกับตัวประสาน เท่ากับ ๑ : ๓ ตามลำดับ ๔)ความเข้มข้นของนาโนซิงค์ที่ยับยั้งการเกิดเชื้อราได้คือ ๐.๑ % ๕)ระยะเวลาที่ถุงเพาะย่อยสลายคือ ๗ วันขึ้นไป ๖)ต้นชวนชมที่เพาะในถุงเพาะเมล็ดมีอัตราการรอด ๑๐๐ % และมีน้ำหนักรวมมากกว่าที่เพาะในกระบะเพาะ ที่มีอัตราการรอดเพียง ๗๐ % และ๗) อยู่ระหว่างการทดลอง

ถุงเพาะชำที่ผลิตจากเส้นใยกล้วยและป่าน สามารถย่อยสลายได้เร็ว จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะเป็นพิษ ลดปริมาณขยะและยังเป็นถุงที่ช่วยให้พืชที่มีปัญหาระบบราก เช่น เมล่อน แตงโม หรือ ชวนชม ที่มีราคาแพง สามารถเจริญเติบโตได้ ๑๐๐% ตั้งแต่ระยะการเพาะเมล็ดและการย้ายลงปลูกในถุงเพาะ