เทอร์โมโครมิกจากสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชานันท์ ยศสมบัติ, กัณฑาภรณ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา, ชญานันท์ สอดสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา มาตุการักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทอร์โมโครมิก เกิดจากการเรียงตัวใหม่ในระดับโมเลกุล รวมถึง การเปลี่ยนเฟส เปลี่ยนรูปร่างลิแกนด์

ความสมดุลระหว่างโครงสร้างโมเลกุลที่แตกต่างกันและเปลี่ยนจำนวนโมเลกุลตัวทำละลาย ในรายงานนี้ การ

เปลี่ยนรูปร่างลิแกนด์เลขโคออร์ดิเนชัน และโครงร่างผลึก จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสีลักษณะการทำงาน

ของ เทอร์โมโครมิก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่อง การ

เปลี่ยนแปลงสีค่อย ๆ เกิดขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ซึ่งก็เป็นเพราะการเรียงตัวใหม่ของผลึก เรียกว่า การ

เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง อีกประเภทนั้นการเปลี่ยนแปลงสีอาจเกิดขึ้น ที่อุณหภูมิเฉพาะ หรือช่วง

อุณหภูมิขนาดเล็กมากนี้เรียกว่า การเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิอย่างไม่ต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาการสังเคราะห์สารเทอร์โมรโครมิกและสังเคราะห์สารจาก

สารประกอบเชิงซ้อนของคอปเปอร์และศึกษาสมบัติเทอร์โมโครมิกที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อในอนาคต

ได้