เทอร์โมโครมิกจากสารประกอบเชิงซ้อนของคอปเปอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชานันท์ ยศสมบัติ, กัณฑาภรณ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา, ชญานันท์ สอดสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา มาตุการักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทอร์โมโครมิก เป็นการเปลี่ยนสีจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจ ทำให้คณะผู้จัดทำสนใจที่จะศึกษาการสังเคราะห์สารที่มีคุณสมบัติเทอร์โมโครมิกโดยใช้สารประกอบคอปเปอร์ซึ่งเป็นสารที่เป็นที่นิยม และสังเคราะห์เองโดยการนำ Copper Chloride , Ethanol , Diethylamine , Isopropyl Alcohol และ Hydrochloric Acid มาใช้เป็นตัวทำปฏิกิริยาร่วมกัน เพื่อให้ได้สารเทอร์โมโครมิกออกมาและนำไปตรวจสอบและศึกษาสมบัติเทอร์โมโครมิกที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อในอนาคตได้