ตัวดูดซับก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนกัมมันต์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ดัดแปรพื้นผิวด้วยเอมีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรานิษฐ์ จีนหลักร้อย, ณัฐวรา สังเกตุุ, มณี มณีศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์