กำแพงดักจับขยะโดยใช้ฟองอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตินันท์ ประโยชน์, พัทธ์ เดชเจริญ, ภูริต อัศวธีระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง, ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขยะในเเหล่งน้ำ คือของเสียที่เกิดจากมนุษย์ที่ถูกทิ้งลงสู่เเหล่งน้ำ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งขยะดังกล่าวเป็นขยะที่มีน้ำหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันสั้น หรือบางชนิดอาจไม่ย่อยสลายเลย จึงถูกพัดพาไปในที่ที่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดโดยลม,กระแสน้ำ ขยะเหล่านี่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ถุง ขวด ภาชนะใส่อาหา รและวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อรวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น สายรัด แผ่นพลาสติก หมวกนิรภัย และเครี่องมือประมง เช่น แห อวน ลอบ ขยะพลาสติกชิ้นใหญ่จะถูกย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนถึงขนาดเล็กมากเรียกว่าไมโครพลาสติกซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่มีขนาดที่เล็กกว่า 5 มิลลิเมตรจึงต้องมีการคิดอุปกรณ์เเละเครื่องมือ เครื่องใช้สามารถดักจับขยะได้โดยไม่รบกวนระบบนิเวศในเเหล่งน้ำ เเละไม่รบกวนในการเดินทางของเรือในเเม่น้ำ