สื่อการสอนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐริกา คงมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิมล ถนอมผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.ตำบลบางรัก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ รวมไปถึงด้านการศึกษา องค์ความรู้ไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในตำราหนังสือ แต่สามารถสืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ต และสื่อออนไลน์ เห็นได้จากสื่อการสอนออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ผู้จัดทำจึงสนใจจัดทำสื่อการสอนที่มีหัวข้อ และเนื้อหาน่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย

ในยุคนี้มีการใช้ภาษาที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะในด้านการเรียน การทำงาน หรือด้านอื่นๆ ภาษาจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในใช้ชีวิตประจำวัน โดยภาษาที่มีการใช้มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกคือ ภาษาจีน ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ และฝึกฝนภาษาจีน จึงได้คิดค้นสื่อการสอนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการจะฝึกฝนภาษาจีนพื้นฐานได้รับความรู้ที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับภาษาจีน เนื่องจากสื่อการสอนหรือโปรแกรมที่ช่วยฝึกสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนในปัจจุบันนั้นมีเพียงความรู้แต่ไม่มีความน่าสนใจ หรือแรงจูงใจที่ทำให้มีความสนุกสนานในการศึกษาความรู้ภาษาจีน

โดยกลุ่มเป้าหมายของสื่อการสอนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจและสามารถเรียนรู้พื้นฐานต่างๆของภาษาจีนได้อย่างเพลิดเพลิน