อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อขาสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐริกา คงมี, พัทธ์ธีรา ชูช่วย, ตีรณา แซ่เขา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.ตำบลบางรัก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังคมโลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้า เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกิดการแข่งขันสูง มีผลทำให้ผู้คนโดยส่วนใหญ่ต้องทำงานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัว โดยไม่ได้สนใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองจึงทำให้ผู้สูงอายุ และคนทั่วไปเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ การรับประทานโปรตีนไม่เพียงพอและขาดการออกกำลังกาย คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงงานอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อขาสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกกล้ามเนื้อขาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง