การสะท้อนของวัตถุในกรอบและทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานกับปัญหาการตวงน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิศ ทองสม, นทกมล พนาพิศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในกรอบ 2 มิติ ซึ่งวัตถุมีการกระทบขอบและสะท้อนไปมา และวัตถุจะหลุดออกจากกรอบเมื่อเคลื่อนที่เข้าที่มุมใดมุมหนึ่งของกรอบสี่เหลี่ยมด้านขนาน ในขั้นแรกคณะผู้จัดทำโครงงานจะศึกษาการยิงวัตถุในสองมิติ โดยสิ่งที่สังเกตคือจำนวนครั้งที่วัตถุกระทบกรอบ และเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาจะถือว่าวัตถุมีขนาดเล็กมาก และการชนทุกครั้งเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน และกำหนดให้ด้านของกรอบยาวเป็นจำนวนนับ ผู้จัดทำโครงงานพบว่าจำนวนครั้งที่วัตถุกระทบกรอบมีความสัมพันธ์กับตัวหารร่วมมากของความยาวด้านและทิศที่เริ่มยิงวัตถุ และในที่สุดก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้จากหลักการทางคณิตศาสตร์