สารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติวัฒน์ นพบุญนาค, กชกร หมื่นชะนะ, ภัทรธิดา โลกนิมิตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิ ทูคำมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มังคุด (Garcinnia manstana Linn.) เป็นไม้ผล เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ผลัดใบ โดยผลจะมีลักษณะเป็นทรงกลม เปลือกของผลจะมีส่วนข้างนอกแข็งและมีสีม่วงอมแดง และมียางสีเหลืองติดอยู่ มังคุดถือว่าเป็นผลไม้ที่กินได้และโดยปกติแล้วคนทั่วไปมักกินเนิ้อมังคุดสีขาวที่อยู่ด้านในแล้วทิ้งเปลือกมังคุดไว้ทำใหเปลือกมังคุดกลายป็นขยะอินทรีย์ที่รอการละบายออกเพราะประชาชนไม่เห็นค่าของสิ่งที่เรียกว่าเปลือกมังคุด ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเปลือกมังคุดทำให้เราได้ศึกษาจากงานวิจัยต่างๆทำให้เรารู้ว่าภายในเปลือกมังคุดมีสารแทนนิน(TANNIN) และแซนโทน(XANTHONES)(แมงโกสติน) ซึ่งทั้งสองสามารถยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้โดยสารแทนนิน (TANNIN) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และแบคทีเรีย ซึ่งแซนโทน(XANTHONESX) ก็เช่นกันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ประกอบด้วยช่วงเวลานั้นๆได้เกิดน้ำเน่าเสียขึ้นมากทำให้เราเล็งถึงปัญหาน้ำเน่าเสียตามชุมชนต่างๆซึ่งต้นเหตุของน้ำเน่าเสียนี้เกิดจากสิ่งปฎิกูลต่างๆที่ทางชุมชนได้ระบายลงสู่แหล่งน้ำทำให้ส่งกลิ่นเหม็น และไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยความเป็นจริงแล้วน้ำเสียเกิดจากจุลินทรย์ที่ใช้ออกซิเจนใช้ออกซิเจนในน้ำและขยายตัวและเมื่ออกซิเจนในน้ำลดลงทำให้มีออกซิเจนที่ไม่ใช้ออกซิเจนมาแทนที่ และแมเทบอริซึมของจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนจะสามารถผลิตแก๊ส ไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ และทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ ซึ่งทรัพยากรน้ำนั้นมีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิต เพราะอารยธรรม วัฒนธรรม และการเจริญเติบโตต่างๆของสิ่งมีชีวิต จะมีทรัพยากรไปเกี่นวข้องเสมอ ดังนั้นจึงทำให้ทางคณะผู้จัดทำได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสองสิ่งนี่นั่นก็คือ เปลือกมังคุดและลักษณะทางกายภาพของน้ำเสียจึงทำให้เกิดการคิดค้นน้ำยาเพื่อนำมาบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นโดยใช้การสกัดแห้ง และสกัดสด โดยการสกัดสดเราจะใช้ เอทธิลอะซีเตท(ETHYL ACETATE) แต่ไม่ใส่แมกนีเซียมซัลเฟตไร้น้ำ เพราะจะไม่มีน้ำเจือปน ทำให้ผลของการสกัดหยาบมีค่ามากกว่าการเกินจริงและนำมาใส่สารเอและสารบีแยกกันโดยสังเกตุการเปลียนแปลงของน้ำ และรวบรวมมาทำผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสะอาดและเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อทีจะเป็นที่พักพิงของสิ่งมีชีวิตหลายชีวิตอย่างอุดมสบูรณ์