บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากแผ่นฟิล์มแป้งมันสำปะหลังสำหรับบรรจุอาหารลิงแสมในพื้นที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา เวชประสิทธิ์, กุลนันท์ จันทร์มณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน, โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการทดลองในบริเวณพระปรางสามยอด ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับอะการ์ และ 2) เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารลิงแสมในบริเวณพระปรางสามยอด ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งในการศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนอะการ์ต่อมอลโตเดกซ์ตริน 1:1 1.5:0.5 0.5:1.5 ในการทำเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารลิงแสม ในการทดสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนา ความยืดหยุ่น การย่อยสลาย การสังเกตการเปลี่ยนแปลงและในการทดสอบการตอบสนองโดยการกินของลิงแสมในพื้นที่โดยนำอัตราส่วนที่เหมาะสมและการตอบสนองของลิงแสมไปเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารลิงแสมในพื้นที่

1.ที่มาและความสำคัญ

ลิงแสมในพื้นที่พระปรางสามยอด ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี มีการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว โดยคาดการว่าน่าจะมีประมาณ 2,000 ตัว ประชากรลิงน่าจะเพิ่มขึ้นปีละ 200 ตัว (จารุพงศ์ พลเดช, 2556) ชาวบ้านในบริเวณบริเวณใกล้เคียงพระปรางสามยอด ประสบปัญหาเกี่ยวกับปริมาณขยะจากการให้อาหารของนักท่องเที่ยวที่เลือกใช้ถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถุงพลาสติกเพียง 1 ใบต้องใช้เวลาการย่อยสลายทั้งหมด 450 ปี (กรมควบคุมมลพิษ,2560) และยังเป็นอันตรายต่อลิงแสมเนื่องจากมีสารพาทาเลต (Phthalate) ที่เติมลงไปในการผลิตพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) เพื่อให้พลาสติกมีคุณสมบัติที่อ่อนนุ่มและสามารถยืดหยุ่นได้ดีสารนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเป็นสารที่มีกลไกทำงานคล้ายฮอร์โมนจึงไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนตามธรรมชาติจากการศึกษา(สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2559)

คณะผู้จัดทำได้ศึกษาการเปรียบเทียบอาหารสำเร็จรูปที่มีผลต่อการกินของลิงแสมในพื้นที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้ผลการทดลองว่า ลิงแสมในพื้นที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีเลือกที่จะกินอาหารที่กลิ่นหอม มีสีสันที่ใกล้เคียงกับผัก ผลไม้ที่เป็นอาหารและขนาดเล็กที่สามารถเก็บเข้าแก้มลิงได้เร็วทำให้ลิงตัวอื่นไม่สามารถแย่งอาหารได้แถมยังสามารถช่วยฝึกสมาธิของลิงด้วยจากการหาอาหารที่มีขนาดเล็กเป็นการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของลิงในการแย่งอาหาร แต่ในการจัดทำโครงงานได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับปริมาณขยะของบรรจุภัณฑ์ในการทดลองและเล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับขยะในพื้นที่

คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารลิงแสมจากแผ่นฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมกับอะการ์ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดฟิล์มและลิงแสมสามารถรับประทานได้โดยไม่มีผลกระทบ

  1. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับอะการ์

2.2 เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารลิงแสมในพื้นที่

  1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ของอาหารลิงที่ไม่มีผลกระทบต่อลิงแสมในพื้นที่

3.2 ช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่พระปรางค์สามยอดตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

3.3 ช่วยลดการจ้างงานคนทำความสะอาดในพื้นที่

3.4 สามารถนำบรรจุภัณฑ์จากแผ่นฟิล์มแป้งมันสำปะหลังไปใช้ในการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้