การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลพรรณ เติมสุข, บุญสิตา บุญส่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โนรฮีดายะห์ กาโฮง, พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในถิ่นทุรกันดารเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในหลายๆด้านของชาวบ้านในพื้นที่ ถึงแม้ว่าจะมีการใช้พลังงานน้ำเป็นพลังงานทดแทนก็ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดปีคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดนวัตกรรมโครงงานการผลิตไฟฟ้าจากพืชจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด ลดปัญหามลพิษ,ควันฝุ่นพิษในประเทศ และผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและในถิ่นทุรกันดารโดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุด โดยคณะผู้จัดทำได้ใช้พืชในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจากงานวิจัยต่างๆพบว่าพืชยังผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณที่น้อยมาก

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นโดยศึกษาชนิดของพืช,ชนิดของดิน,ธาตุอาหาร,ปุ๋ยในดินและตำแหน่งการวางขั้วไฟฟ้าที่สามารถผลิตกระแสได้ในปริมาณที่มากเพียงพอในยามจำเป็น สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งวันและตลอดทั้งปี ดังนั้นโครงงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพืชถือเป็นหนึ่งกุศโลบายให้คนหันมาปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น ลดปัญหาควันพิษในอากาศทั้งยังมีไฟฟ้ามาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข คุ่มค่า ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย