การผลิตกระถางเพาะชำชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมูลสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกต แสงโชติ, ณิชกานต์ ราชประโคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี อินทหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ถุงเพาะชำหรือกระถางเพาะชำพลาสติกในปัจจุบันนั้นมีอย่างแพร่หลาย แต่ก็ส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายของรากต้นกล้าระหว่างเคลื่อนย้ายต้นกล้าเพื่อนำไปเพาะปลูก เพราะในการที่จะนำต้นกล้าออกจากถุงเพาะชำนั้นต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก อาจทำให้รากของต้นกล้าเกิดควาามเสียหายได้ นอกจากนี้ถุงเพาะชำหรือกระถางเพาะชำพลาสติกนั้นเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก ต้องใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย และอาจส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพได้

ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงมีจุดประสงค์ที่ต้องการจะผลืตกระถางเพาะชำชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมูลสัตว์ โดย การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมูลสัตว์ที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ผักตบชวา ฟางข้าว และมูลวัว มาผสมร่วมกับแป้งมัน ในอัตราส่วน ผักตบชวา:ฟางข้าว:มูลวัว:แป้งมัน เป็น 1:1:1:2 ตามลำดับ จากนั้นนำกระถางชีวภาพมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการย่อยสลาย โดย เปรียบเทียบน้ำหนักของกระถางที่ได้จากการฝังกลบด้วยดิน 3 ใบ ที่ระยะเวลา 30 วัน 60 วัน และ 90 วันตามลำดับ กับกระถางที่ไม่ได้ฝัง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการย่อยของกระถางชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมูลสัตว์