การพัฒนาวัสดุการกันกระเเทกจากใยกล้วยผสมน้ำยางธรรมชาติและใช้สารเเทนนินจากเปลือกสะเดายับยั้งการเจริญเติบโตจากเชื้อราเพื่อการขนส่งผัก/ผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมวดี วรรณสี, มนัสนันท์ มาลานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ มาลานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากใยกล้วยผสมน้ำยางธรรมชาติและใช้สารแทนนินจากเปลือกสะเดายับยั้งการการเจริญเติบโตของเชื้อรา เพื่อการขนส่งผัก/ผลไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาวัสดุกันกระแทกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตจากใยกล้วยผสมน้ำยางธรรมชาติสำหรับใช้ในการบรรจุผลไม้ป้องกันแรงกระแทก การเสียดสี การกดทับของผลไม้ 2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างใยกล้วยและนำยางธรรมชาติ 3) เพื่อทดสอบคุณสมบัติของวัสดุกันกระแทกที่พัฒนาขึ้นมา

ผลการศึกษาทดลองได้ดังนี้

  1. ผลการพัฒนาวัสดุกันกระแทกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตจากใยกล้วยผสมน้ำยางธรรมชาติสำหรับใช้ในการบรรจุผลไม้ป้องกันแรงกระแทก การเสียดสี การกดทับของผลไม้ได้ศึกษาการผลิตวัสดุกันกระแทก 9 Case ตามอัตราส่วนดังนี้

Case 1 ขึ้นรูปวัสดุกันกระแทกในอัตราส่วนใยกล้วย 10 g / น้ำยางพารา 5 cm3

Case 2 ขึ้นรูปวัสดุกันกระแทกในอัตราส่วนใยกล้วย 10 g / น้ำยางพารา 10 cm3

Case 3 ขึ้นรูปวัสดุกันกระแทกในอัตราส่วนใยกล้วย 10 g / น้ำยางพารา 15 cm3

Case 4 ขึ้นรูปวัสดุกันกระแทกในอัตราส่วนใยกล้วย 15 g / น้ำยางพารา 5 cm3

Case 5 ขึ้นรูปวัสดุกันกระแทกในอัตราส่วนใยกล้วย 15 g / น้ำยางพารา 10 cm3

Case 6 ขึ้นรูปวัสดุกันกระแทกในอัตราส่วนใยกล้วย 15 g / น้ำยางพารา 15 cm3

Case 7 ขึ้นรูปวัสดุกันกระแทกในอัตราส่วนใยกล้วย 20 g / น้ำยางพารา 5 cm3

Case 8 ขึ้นรูปวัสดุกันกระแทกในอัตราส่วนใยกล้วย 20 g / น้ำยางพารา 10 cm3

Case 9 ขึ้นรูปวัสดุกันกระแทกในอัตราส่วนใยกล้วย 20 g / น้ำยางพารา 15 cm3

สูตรที่เหมาะสมที่สุดในการป้องกันการกระแทกของผักผลไม้ได้ดีที่สุดคือ Case 5 คืออัตราส่วนใยกล้วย 15 g / น้ำยางพารา 10 cm3 และ Case 8 ขึ้นรูปวัสดุกันกระแทกในอัตราส่วนใยกล้วย 15 g / น้ำยางพารา 10 cm3 ผลการพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากใยกล้วยผสมน้ำยางธรรมชาติและใช้สารแทนนินจากเปลือกสะเดายับยั้งการการเจริญเติบโตของเชื้อรา เพื่อการขนส่งผัก/ผลไม้ จากการพิจารณาลักษณะทางกายภาพภายนอกของวัสดุกันกระแทกที่พัฒนาขึ้นมาทั้ง 9 สูตรนี้ พบว่า ทั้ง 9 สูตร มีความเป็นเนื้อเดียวกันของส่วนผสม ผิวภายนอกของวัสดุเรียบนุ่ม และมีความยืดหยุ่น ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการป้องกันการเกิดเชื้อราโดยการเคลือบสารแทนนินจากเปลือกสะเดา สารแทนนินจากเปลือกสะเดาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้