การเพาะเห็ดนางฟ้าจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดาทิพย์ เสาทอง, ขวัญจิรา เสียงล้ำ, ทักษอร วงศ์คง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวนัย ดอกไธสง, อารีรัตน์ ใจกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากชุมชนของผู้ทำวิจัยมีการเพาะเห็ดนางฟ้าและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และวัสดุที่ใช้ในการทำก้อนเพาะเห็ดคือขี้เลื่อยซึ่งค่อนข้างหายาก และต้องสั่งซื้อจากที่อื่นซึ่งต้องเสียค่าขนส่งเพิ่มเติมอีก ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น ได้แก่ ฟางข้าว เส้นใยจากมูลช้างและผักตบชวา มาทำเป็นก้อนเพาะเห็ดเพื่อศึกษาว่าวัสดุเหล่านี้สามารถเพาะเห็ดนางฟ้าได้หรือไม่และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหล่านี้