การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลจากเพคตินบรรจุสารสกัดกระเจี๊ยบและไคโตซานเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุของแผลติดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา ด่านสัมฤทธิ์, กานต์กมล รัตยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระเจี๊ยบเป็นพืชสมนุไพรที่มีสารฟลาโวนอยด์สูง สารนี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุของแผลติดเชื้อ โดยเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สามารถรักษาได้จากการใช้ยาปฏิชีวนะ แต่ทำให้เกิดปัญหาการดื้อยาและการตกค้างของยาตามมา ซึ่งการเลือกใช้กระเจี๊ยบในการรักษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดการดื้อยาและการตกค้างของยาได้ ดังนั้น จึงมีการการประยุกต์ทำแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลบรรจุสารสกัดกระเจี๊ยบโดยมีไคโตซานเป็นสารก่อเจลและเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีขึ้น จึงได้ทำการศึกษาสารสกัดกระเจี๊ยบที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่าสารสกัดกระเจี๊ยบที่สกัดด้วยเอทานอลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีร้อยละผลผลิต มีปริมาณฟลาโวนอยด์ 13.22±2.11 mg/L โดยผลการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีการ Agar disc diffusion ของสารสกัดกระเจี๊ยบที่ความเข้มข้น 10%w/v และ 5%w/v พบว่าสารสกัดกระเจี๊ยบที่มีความเข้มข้น 10%w/v มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus มากกว่าสารสกัดกระเจี๊ยบ ที่มีความเข้มข้น 5%w/v อย่างมากนัยสำคัญ โดยสารสกัดกระเจี๊ยบที่มีความเข้มข้น 10%w/v มีระยะ การยับยั้ง clear zone มากที่สุดเท่ากับ 28.42 mm ซึ่งมากกว่าระยะการยับยั้งของสารสกัดกระเจี๊ยบ ที่มีความเข้มข้น 5%w/v ซึ่งมีระยะยับยั้งเท่ากับ 22.77 mm และเมื่อนำสารสกัดกระเจี๊ยบมาบรรจุใน ไฮโดรเจล พบว่า ไฮโดรเจลสูตรที่ 5 และ 6 ที่มีสารสกัดกระเจี๊ยบเข้มข้น 10%w/v 2 ml และ 3 ml มีระยะการยับยั้งเท่ากับ 30.79 mm และ 30.06 mm ตามลำดับซึ่งมีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เพิ่มข้ึน รวมถึงไฮโดรเจลสูตรที่ 2 และ 3 ที่มีสารสกัดกระเจี๊ยบเข้มข้น 5%w/v 2 ml และ 3 ml มีระยะการยับยั้งเท่ากับ 22.87 mm และ 26.72 ตามลำดับ นอกจากนี้ผลการศึกษาความสามารถในการ บวมน้ำ พบว่าไฮโดรเจลสูตรที่ 6 ที่มีสารสกัดกระเจี๊ยบเข้มข้น 10%w/v 3 ml มีร้อยละการบวมน้ำมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 7.56 และผลการศึกษาความสามารถในการทนต่อแรงดึงของไฮโดรเจล พบว่าไฮโดรเจลสูตรที่ 5 ที่มีสารสกัดกระเจี๊ยบเข้มข้น 10%w/v 2 ml มีความสามารถในการทนแรงดึงมากที่สุดเท่ากับ 7.257 N โดยใช้เครื่อง Tensile test จากการศึกษาทำให้ไฮโดรเจลสูตรที่ 5 ที่มีสารสกัดกระเจี๊ยบความเข้มข้น 10%w/v 2 ml เป็นสูตรที่เหมาะและดีที่สุดใกล้เคียงกับไฮโดรเจลที่ดี