ไม้เก็บขยะสำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานันท์ รุ่งเรืองอนันต์, ภรภัทร ขจรรุ่งศิลป์, ชิษณุพงศ์ สุนทราทรพิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง, ธวัชชัย​ สุขล้อม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบันจึงได้คิดค้นออกแบบ ไม้ช่วยเก็บขยะในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก (Capital Clean) เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องนำมือไปสัมผัสกับขยะโดยตรง สามารถเก็บขยะได้หลายประเภทและหลากหลายพื้นที่ เช่น ขยะประเภท พลาสติก กระดาษ โลหะ ใบไม้อยู่ภายในตัวเดียวกัน และยังสามารถเก็บขยะในที่ไม้กวาดไม่สามารถเข้าถึง เช่น พื้นที่ขรุขระ พื้นที่ชื้นแฉะ พื้นที่ในน้ำ พื้นที่แนวดิ่ง แนวนอน และใช้เวลาในการเก็บขยะน้อยกว่าการใช้มือเก็บ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของคนอีกด้วย