ไฮป์วอช น้ำยาล้างจานสูตรสมุนไพร 100%

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภากานต์สิทธิ์ เกษวิเศษ, รุ่งรดิศ กุลฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากสมุนไพร 1. D-limonene ที่มีฤทธิ์ในการระงับการเติบโตของเชื้อโรคและเชื้อรา 2.สารละลาย Saponin ที่มีฤทธิ์ในการเป็นสารลดแรงติวผิว 3. Sodium alginate เป็นสารที่เพิ่มความหนืดให้กับผลิตภัณฑ์ โดยทางคณะผู้วิจัยจะต้องหาสามารถล้างจานได้อยากมีประสิทธิภาพและไม่มีสารตกค้างในภาชนะ และนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ Hypewash เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติทั้งหมดและไม่มีสารเคมีสังเคราะห์ที่อาจเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างจากห้อง501-502 ในกลุ่มประชากรเพศชายอายุ15-17ปี จำนวน44คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ ให้เกณฑ์คะแนนความพึงพอใจของการขจัดคราบของผลิตภัณฑ์ไปในเกณฑ์เดียวกัน โดยจะมีภาชนะให้เปรียบเทียบนั่นคือ ภาชนะที่ล้างด้วยน้ำเปล่า ภาชนะที่ล้างด้วยน้ำยาล้างจานสูตรท้องตลาด และน้ำยาล้านจานจากการทดลอง 2.กลุ่มตัวอย่างที่เข้าทำการทดสอบได้พูดถึงปริมาณฟองที่เกิดขึ้นอาจเป็นตัวตัดสินความสะอาดของผู้ใช้งาน 3.ประสิทธิภาพของน้ำยาล้างจานสูตรสมุนไพรมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับน้ำยาล้างจานในท้องตลาด