เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของความถ่วงจำเพาะกับระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมเพื่อใช้ในการสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินดนัย กรไชยา, ธนวัฒน์ จันทวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปญหาการตรวจวัดระดับความแกของมะพราวน้ําหอมที่ไมแนนอน จําเปนตองมีประสบการณและ

ความชํานาญในการดูและสังเกต หรือตองเสียมะพราวไป 1 ลูก เพื่อผามะพราวออกมาเพื่อดูความแก ทําใหสูญเสีย

มะพราวเปนจํานวนมาก ในปจจุบันยังไมมีเครื่องที่สามารถจะบอกความแกได มีการนิยมใชภูมิปญญาชาวบานเพื่อ

มาตรวจหาความแกของมะพราวน้ําหอม โดยการใหนํามะพราวน้ําหอมไปลอยน้ําและสังเกตการลอยจมลูก

มะพราว ซึ่งดูไดยากมากๆจึงมีความผิดพลาดไดสูง จากปญหาดังกลาวจึงไดการศึกษาความสัมพันธของความ

ถวงจําเพาะกับระดับความแกของมะพราวน้ําหอม เพื่อนําไปพัฒนาเปนอุปการณวัดระดับความแกของมะพราว

น้ําหอม เพื่อใหเกิดความสะดวก ประหยัด ใชแรงงานนอย และชวยใหการวัดระดับความแกของมะพราวน้ําหอมได

แมนยําขึ้น

สวนแรก คือตองศึกษาความสัมพันธระหวางความถวงจําเพาะกับระดับความแกของมะพราวน้ําหอม โดย

การเก็บขอมูลของมะพราวน้ําหอมที่จะศึกษา คือ 1. ชั่งน้ําหนัก 2. หาปริมาตรสวนที่จมน้ําของมะพราว 3. หา

ปริมาตรทั้งลูกมะพราว 4. หาความถวงจําเพาะของมะพราว 5. หารอยละการจมของมะพราว 6. ความหนาของ

เนื้อมะพราว 7. ชั้นเนื้อของมะพราว 8. รสชาติของน้ํามะพราว และบันทึกขอมูลทําตารางบอกความแกกับคาความ

ถวงจําเพาะและรอยละการจม

สวนที่สอง เปนสวนของอุปกรณ โดยอุปกรณจะทํางานตามกฎการแทนที่น้ํา อุปกรณมีลักษณะเปนถังน้ํา

ขนาดใหญมีทอใสตอยื่นออกมาขนานกับตัวถัง เอาไวดูระดับน้ําที่สูงขึ้น มีตะแกรงไวกดลูกมะพราวใหจมทั้งลูก

และมีกอกเอาไวระบายน้ําออกหลังจากใชเสร็จ

สวนที่สาม เปนสวนของเครื่องที่ใชในการคํานวณระดับความแก โดยพัฒนาเปนแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต