เว็บไซต์แสดงผลการเรียนแบบเรียลไทม์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกานต์ ลพพื้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติเดช จันทร์เพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์