ผลของอัลลีโลพาทีในดาวเรืองที่ปลูกร่วมกับคะน้าต่อการเข้ายับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ (Mimosa pudica l.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิสิทธิ์ สุขรัตน์, อภิษฎา แพ่งพิสาร, มูฮาหมัด ขาวดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมยราบยักษ์ (Mimosa pudica l.) ศัตรูพืชสำคัญในการแก่งแย่งปัจจัยการเจริญเติบโตกับพืชปลูก การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของดาวเรืองที่ปลูกแบบเดี่ยวและปลูกร่วมกับคะน้า ต่อการเข้ายับยั้งการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ (Mimosa pudica l.) สำหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการเลือกจัดการวัชพืชที่พบขึ้นในแปลงของพืชปลูก

จากการทดสอบกลุ่มสารอัลลิโลพาธี พบว่า สารสกัดจากต้นดาวเรืองและคะน้าพบสารแอลคาลอยด์ ซาโปนิน และฟลาโวนอยด์ และเมื่อนำไปทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ (Mimosa pudica l.) โดยสารสกัดหยาบจากต้นดาวเรืองและคะน้า พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตได้ โดยสารสกัดหยาบจากต้นดาวเรืองและคะน้าที่มีความเข้มข้นสูง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ (Mimosa pudica l.) ได้ดีกว่าสารสกัดหยาบจากต้นดาวเรืองและต้นไมยราบที่มีความเข้มข้นต่ำ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด