ฟอนต์จากฟังก์ชันกราฟทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพร ศรกองแดง, ภัทรดา มนตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาพร เเสงอนุศาสน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องฟอนต์จากฟังก์ชันกราฟทางคณิตศาสตร์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สร้างฟอนต์ภาษาอังกฤษจากสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับการสื่อสารที่ผ่านตัวอักษร และเนื่องจากตัวอักษรภาษาอังกฤษถือเป็นภาษานิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความเป็นสากล กลุ่มข้าพเจ้าได้ศึกษาการใช้โปรแกรม GSP และข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันกราฟทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ กราฟสมการเส้นตรง กราฟสมการพาราโบลา กราฟสมการวงกลม กราฟฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ กราฟฟังก์ชันลอการิทึม และกราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ เพื่อนำสมการไปสร้างกราฟทางคณิตศาสตร์และนำมาใช้ในการสร้างตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้ง 26 ตัวในโปรแกรม GSP

จากการศึกษาดังกล่าวทำให้กลุ่มข้าพเจ้าทราบว่าฟังก์ชันกราฟทางคณิตศาสตร์ สามารถสร้างตัวอักษรที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ได้ และเมื่อนำภาพตัวอักษรที่ได้ทั้งหมด ไปเข้าโปรแกรมสร้างและรวบรวมชุดฟอนต์ ซึ่งก็คือโปรแกรม Font Lab จะสามารถรวมเป็นชุดฟอนต์ โดยตั้งชื่อชุดฟอนต์ว่า “FUNCTION FOR FONT” และสามารถนำไปติดตั้งเพื่อใช้กับโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้