ความสามารถในการแตกกอและการให้ผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมื่อปักดำด้วยองศาและใช้ชนิดปุ๋ยที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บัณฑิต พิบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิศารัตน์ เผ่ากันทรากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย ซึ่งผู้จัดทำได้สังเกตเห็นในแปลงนาว่าของชาวนาในแต่ละพื้นว่ามีการปักดำต้นกล้าลักษณะแตกต่างๆกัน โดยพบว่ามีการปักดำต้นกล้าองศาที่แตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษาหาข้อมูลพบว่า พืชมีการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงและได้ตั้งสมมติฐานว่า 1. ถ้าพืชมีการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วง ดังนั้นการปักดำต้นกล้าที่องศาแตกต่างจะส่งผลต่อมีการแตกกอของต้นข้าวและผลผลิตที่แตกต่างกัน และ 2. ถ้าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวไม่เหมือนกัน ดังนั้นการใส่ปุ๋ยต่างชนิดกัน จะส่งผลต่อมีการแตกกอของต้นข้าวและผลผลิตที่แตกต่างกัน

จากการศึกษาพบว่า 1. ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวไวแสง โดยการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และการปลูกแบบปักดำ จะการเพาะต้นกล้าและเมื่อถึงฤดูกาลนำต้นกล้าไปดำในแปลงนา ข้อดีก็คือ ข้าวจะเจริญเติบโตได้ดีกว่านาหว่านและให้ผลผลิตมาก ข้อเสียคือ ใช้เวลานานแรงงานเยอะและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 2. แรงโน้มถ่วงมีผลต่อการแตกกอและผลผลิต ในช่วงอายุของต้นข้าวที่ไม่เท่ากัน 3. ต้นข้าวที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพมีความสูงมากกว่าปุ๋ยเคมี โดยช่วงแรกของการปลูกต้นข้าวมีอัตราการเจริญเติบโตสูง แต่ข้าวที่ได้รับปุ๋ยเคมีการอัตราการแตกกอที่สูงกว่า