การพัฒนาคุณสมบัติในการต้านทานน้ำของไม้อัดจากเหง้ามันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติมาพร ชัยกิตติเกษม, พรรณชนก รัตนะ, คุณัญญา เจริญฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาคุณสมบัติในการต้านทานน้ำของไม้อัดจากเหง้ามันสำปะหลัง เนื่องจากเหง้ามันสำปะหลังเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และไม้อัดที่ใช้อยู่ทั่วไปเมื่อโดนน้ำจะทำให้เกิดการพองตัวทำให้ไม่สามารถใช้งานภายนอกได้เป็นเวลานาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ศึกษาชนิดและอัตราส่วนที่เหมาะสมของตัวประสานและวัสดุต้านทานน้ำในการทำไม้อัดและขนาดของผงเหง้ามันสำปะหลังที่เหมาะสมในการทำไม้อัด