อุปกรณ์อุ่นอาหารด้วยความร้อนจากอินฟาเรดและฮีตเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินาธิป พุทธา, ศุภกร เกตุแจ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ เรื่อง อุปกรณ์อุ่นอาหารด้วยความร้อนจากอินฟาเรดและฮีตเตอร์