งานในการสูบของเหลวออกจากภาชนะรูปทรงสามมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ชรศรี ศรีติราช, รัตติกาล เสียงเสนาะ, ดิษฐ์รดา ทองสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “งานในการสูบของเหลวออกจากภาชนะรูปทรง 3 มิติ ” เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการหางานที่ใช้ในการสูบของเหลวออกจากภาชนะรูปทรง 3 มิติต่างๆ โดยพิจารณารูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน 5 รูปทรง คือ ทรงกรวย ทรงกระบอก ปริซึม พีระมิด และทรงกลม พบว่า งานที่ได้จากการสูบของเหลวออกจากรูปทรงต่างๆ ขึ้นกับปริมาตรของของเหลวที่บรรจุในรูปทรงนั้นและความสูงจากผิวของเหลวถึงขอบบนของรูปทรงนั้น และ จากการศึกษาเปรีบยเทียบอัตราส่วนของงานที่ใช้ในการสูบของเหลวออกจากรูปทรงกรวยต่อทรงกระบอกพบว่ามีอัตราส่วนเป็น 1: 6 ซึ่งแตกต่างจากการเปรีบยเทียบอัตราส่วนของปริมาตรในการเปรียบเทียบงานที่ใช้ในการสูบของเหลวออกจากรูปทรงกรวย ทรงกระบอก ปริซึม และพีระมิดซึ่งภายในบรรจุของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากัน

ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงสามารถแบ่งได้ 2 กรณี คือ ปริมาตรและความสูงเท่ากันแต่พื้นที่ฐานต่างกัน และ ปริมาตรและพื้นที่ฐานเท่ากันแต่ความสูงต่างกัน