ไฟฟ้าจากพลังงานแม่เหล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนศวรรณ ชูเชิด, ศุภาวรรณ โพธิ์งาม, ภัทฐพร แก้วกัญยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญัตติพงศ์ ไชตะมาตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการเพิ่มขึ้นของประชากรและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดของประเทศไทย ทำให้เกิดปัญหาจ่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการถึงจะมีพลังงานทดแทนแต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้ พวกเราจึงสนใจดึงพลังงานแม่เหล็กมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยนำแม่เหล็กขั้วเดียวกันมาผลักกันทำให้เกิดการหมุนและนำไปแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน