การผลิตกระแสไฟฟ้าจากการหมุนของพัดลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรธิภา บุษรารัตนโกเมน, พรพรรณ บุษรารัตนโกเมน, จิรายุส ทาวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนู แสงอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดทรงธรรม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับมนุษย์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นจำนวนมากซึ่งเชื้อเพลิงดังกล่าวมีปริมาณลดลงเรื่อยๆและอาจหมดไปในอนาคต ซึ่งหากใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือย อาจจะส่งผลให้คนรุ่นหลังไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้ในที่สุด วัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเปลี่ยนรูปพลังงานกลโดยการหมุนของพัดลม ผลการทดลอง จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความแรงของพัดลมกับกระแสฟ้า(แอมแปร์) พบว่า ความแรงของพัดลมในระดับที่ 1 ได้กระแสไฟฟ้า 90 มิลลิแอมแปร์ ความแรงของพัดลมในระดับที่ 2 ได้กระแสไฟฟ้า 100 มิลลิแอมแปร์ ความแรงของพัดลมในระดับที่ 3 ได้กระแสไฟฟ้า 110 มิลลิแอมแปร์ และจากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าความแรงของพัดลมกับค่าความสว่างของหลอดไฟ(ลักซ์) พบว่า ความแรงของพัดลมในระดับที่ 1 ได้ค่าความสว่างของหลอดไฟ 40 ลักซ์ ความแรงของพัดลมในระดับที่ 2 ได้ค่าความสว่างของหลอดไฟ 52 ลักซ์ ความแรงของพัดลมในระดับที่ 3 ได้ค่าความสว่างของหลอดไฟ 60 ลักซ์ จึงสรุปได้ว่า ความแรงของพัดลมมีผลต่อกระแสไฟฟ้าและระดับความสว่างของหลอดไฟโดยความแรงที่มากขึ้นจะทำให้ได้กระแสไฟและความสว่างที่มากขึ้นด้วย