กระติบข้าวใบใหม่2ประโยชน์ใหญ่ในใบเดียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทิพย์ เเพทย์เพียร, นริศรา พรมดวง, พชรพรรณ ศิริมาลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร ทิพย์เมืองเก่า, เดชาธร บงค์บุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระติบข้าวใบใหม่ 2 ประโยชน์ใหญ่ในใบเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ กระติบข้าวที่สามารถกักเก็บความร้อนและระบายความชื้นได้นานและดียิ่งขึ้น โดยใช้หลักการด้านพลังงานเข้าประยุกต์ใช้ โดยทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่า ปุยฝ้าย มีคุณสมบัติในการระบายความชื้นได้ดี และเป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นของจังหวัดเลย ซึ่งปุยนุ่นมีลักษณะคล้ายกับปุยฝ้ายจึงนำมาเปรียบเทียบกัน และเส้นใยของผักตบชวามีคุณสมบัติคล้ายเส้นใยของโฟม ซึ่งเป็นเซลลูโลส จึงนำมาเปรียบเทียบกับชานอ้อยที่มีปริมาณเซลลูโลสใกล้เคียงกัน โดยคุณสมบัติของเส้นใยเซลลูโลสสามารถกักเก็บความร้อนได้ดี จากคุณสมบัติพิเศษของทั้ง 2 อย่างนี้ จึงเกิดนวัตกรรมแบบใหม่ ในการสร้างกระติบข้าว โดยจะสานกระติบข้าวเป็นสองชั้น และแทรกสิ่งที่มีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นที่ดีกว่า ระหว่างปุยฝ้ายและปุยนุ่น และสิ่งที่มีประสิทธิภาพในการเก็บความร้อนได้ดีกว่า ระหว่างเส้นใยผักตบชวาและเส้นใยของชานอ้อย เข้าไประหว่างชั้นที่1 และชั้นที่ 2 จะเกิดเป็นกระติบข้าว 3 ชั้น และสานกระติบข้าวให้เสร็จและเก็บรายระเอียดให้เรียบร้อย อีกทั้งในส่วนของฝาครอบ มีการเจาะรูด้วยสว่าน เพื่อนำเทอร์โมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมิของข้าวเหนียวที่อยู่ภายในกระติบ และไฮกรอมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณความชื้น ทางคณะผู้จัดทำจะแบ่งเป็นสองชิ้นงาน คือ ชุดใช้งานจริง และชุดทดสอบ ซึ่งชุดทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ชุด เพื่อยืนยันประสิทธิภาพที่แน่นอน โดยการหาประสิทธิภาพของกระติบข้าว จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ศึกษา ดังต่อไปนี้ 1.ชนิดของข้าว ได้แก่ ข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวขาว 2.ปริมาณข้าวเหนียว เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยค่าเฉลี่ยและค่า SD และนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟแท่ง ดังนั้นกระติบข้าวใบใหม่ 2 ประโยชน์ใหญ่ในใบเดียวจะสามารถกักเก็บความร้อนและระบายความชื้นได้นานและดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริโภคอาหารและการทำอาหารเป็นอย่างมาก อีกทั้งสามารถรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของภูมิปัญญาพื้นเมืองได้อีกด้วย