ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora botryose บริเวณหน้ายางพาราโดยใช้สารละลายไคโตซานจากเปลือกกุ้งที่มีสารละลายกรดซิตริกธรรมชาติเป็นตัวทำละลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญา ส่งเกษรชาติ, กานต์ธิดา แซ่อึ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพาราคือพืชเศรษฐกิจหลักที่พบมากที่สุดของจังหวัดตรัง โดยเกษตรชาวสวนยางส่วนใหญ่นิยมขายน้ำยางพารามากกว่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ และจากรายงานวิจัยการส้ารวจปัญหาเกี่ยวกับการผลิตยางพาราพบว่า โรคเส้นดำบนหน้ายางพาราคือปัญหาหลักของเกษตรกรชาวสวนยางโดยโรคเส้นดำเกิดจากเชื้อรา Phytophthora botryosa และ P.palmivora ซึ่งเชื้อราเหล่านี้ มักแพร่กระจายเชื่อได้ดีในช่วงที่มีฝนตกชุกและมีความชื้นสูง เมื่อหน้ายางพาราติดโรค จะทำให้หน้ายางเน่า ไม่สามาถกรีดยางได้ และยังทำให้เปลือกที่งอกใหม่เสียหาย ไม่สามารถกรีดยางซ้ำบนหน้ายางที่กรีดเดิมได้ ทำให้ระยะเวลาการให้ผลผลิตสั้นลง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันได้มีการใช้สารทาหน้ายาง เพื่อก้าจัดเชื้อราบนหน้ายาง แต่ในสารทาหน้ายางเหล่านั้นได้มีการวิจัยพบว่ามีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์ได้จึงทำให้เกษตรกรหันมาสนใจทางเลือกใหม่คือการนำสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ในการกำจัดเชื้อราแทนการใช้สารเคมี โดยทางกลุ่มได้พบว่าในเปลือกกุ้ง ปู และแมลง มีสารไคโตซาน ซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อราได้โดยสารไคโตซานที่สกัดออกมาจะถูกนำมาละลายกับตัวทำละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรด ทางกลุ่มของพวกเราจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราPhytophthora botryosaโดยใช้สารละลายไคโตซานจากเปลือกกุ้งที่มีสารละลายกรดซิตริกเป็นตัวทำละลาย