กระดาษดูดซับน้ำมันจากเส้นใยตาลโตนด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาวดี สีพอ, ศศินันยา แก้วลอดหล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำเส้นใยธรรมชาติที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ได้โดยการนำมาทำกระดาษดูดซับน้ำมัน